ประวัติผู้เขียน

            นายยงยุทธ์ จันทิมา ชื่อเล่น รักษ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2531 เวลา 22.52 น. ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 43 บ้านโนนจิก หมู่ 8 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของนายเมฆา จันทิมา และนางง่าย จันทิมา เป็นบุตรคนสุดท้อง มีพี่ชาย 1 คน และพี่สาวอีก 4 คน

 • คนที่ 1 นางบุษบา        จันทิมา (หน่อย)
 • คนที่ 2 นางวรรณา       จันทิมา (จ่อย)
 • คนที่ 3 นางโสภา         จันทิมา (อิ๊ด)
 • คนที่ 4 นายสุรชัย         จันทิมา (จ่า)
 • คนที่ 5 นางสาววิไล      จันทิมา (เล็ก)
 • คนที่ 6 นายยงยุทธ์       จันทิมา (รักษ์)

            พ่อเป็นคนบ้านโนนจิก ส่วนแม่เป็นคนบ้านท่าหลวง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พี่คนที่ 1 ถึง คนที่ 4 เกิดที่บ้านท่าหลวง และคนที่ 5 ถึงคนที่ 6 (รักษ์) เกิดที่บ้านโนนจิก ข้าพเจ้าเป็นคนอัธยาศัยดี ยิ้มง่าย ร่าเริง เป็นคนเรียบง่าย ไม่ชอบความวุ่นวาย ในวัยเด็กได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับพ่อแม่และพี่ๆ เฉกเช่นชาวบ้านทั่วไป ด้วยความขยันของพ่อและแม่ จึงหล่อหลอมให้ ข้าพเจ้าขยันในการทำงานในด้านต่างๆที่พ่อแม่และผู้ใหญ่ได้ถ่ายทอดให้ไม่ว่าจะเป็นการทำนา ทำสวน การหาปลา ล่าสัตว์ตามวิถีชีวิตชาวนาในชนบทอีสาน การใช้ชีวิตในชนบทเป็นชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติโดยแท้จริงเพราะส่วนใหญ่จะอาศัยจากธรรมชาติทั้งหมด เช่น อาหาร เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ยารักษาโรค อาหารว่าง ผลไม้ ทุกอย่างล้วนไม่มีสารพิษตกค้าง

ประวัติด้านการศึกษา

 • ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนจิก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิทางลูกเสือ

 • B.T.C  (15 มีนาคม 2554) ทะเบียนเลขที่ 066 ณ ค่ายลูกเสือดงมันปลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • A.T.C (26 ตุลาคม 255ุ6) ทะเบียนเลขที่ 077 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมารีย์นิรมล จังหวัดอุบลราชธานี

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 • โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (4 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2553) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ห้อง 1-4) ครูพี่เลี้ยงชื่อ นางรัชต์วดี สามารถ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชื่อ นายสิทธิชัย สำเนากลาง
 • โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (……..) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง 1-5) ครูพี่เลี้ยงชื่อ นางพิณทิพย์ เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชื่อ นายสิทธิชัย สำเนากลาง
 • โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (………) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง 1, 3, 7, 9 และ 14) ครูพี่เลี้ยงชื่อ นางอรพินท์ จวงพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชื่อ นายเดชชัย ดวงแสง

ทุนการศึกษา

ลำดับ ปีการศึกษา ประเภททุน สถานศึกษา/หน่วยงาน
1 2546 ทุนเรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
2 2547 ทุนเรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
3 2551 ทุนช่วยงาน (ภาคเรียนที่ 2)- สาขาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4 2552 ทุนช่วยงาน (ภาคเรียนที่ 1)- ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5 2552 ทุนช่วยงาน (ภาคเรียนที่ 2)- ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6 2553 ทุนช่วยงาน (ภาคเรียนที่ 1)- ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7 2553 ทุนช่วยงาน (ภาคเรียนที่ 2)- ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประวัติการอบรม

ปี พ.ศ.
หัวข้อ
เอกสารอ้างอิง
2548
ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาเยาวชนและองค์กรนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
2550
ผ่านการอบรม “ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่างๆ”
2550
ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นผู้นำ ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จ.ปทุมธานี
2551
ผ่านการอบรมโครงการสัมมนาเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษา วิชาชีพครูแห่งประเทศไทย ณ อาศรมวงสนิท จ.นครนายก
2551
ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์
2552
ผ่านการอบรมค่ายจิตตปัญญาศึกษา
2552
ผ่านการอบรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพรุ่น 3
2554
ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C
2555
ผ่านการอบรมโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนทาง E-learning
2555
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทศวรรษใหม่การศึกษาไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
2555
ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จ.อุบลราชธานี
2556
ผ่านการอบรมการเขียนตำรา หนังสือเรียน และหนังสืออ่านเพิ่มเติม
2556
ผ่านการอบรมการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2556
ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C
2557
ผ่านการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2557
2557
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนด้วยโปรแกรม Swish Max
2557
ผ่านการเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Teacher Camp 2014

ประวัติการเป็นวิทยากร

ปี พ.ศ.
หัวข้อ
เอกสารอ้างอิง
2551
วิทยากรการเข้าค่าย “โครงการแบ่งปันรอยยิ้มจากพี่สู่น้อง” ณ โรงเรียนบ้านนกเต็น อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
2552
วิทยากรค่าย “English Camp” ณ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
เกียรติบัตร
2552
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2552
วิทยากรค่าย “English Camp” ณ โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
2553
วิทยากรค่าย “English Camp” ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
2553
วิทยากรค่าย “English Camp” ณ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2553
วิทยากรค่าย “English Center” ณ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2553
วิทยากรค่าย “English Camp” ณ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
2553
วิทยากรค่าย “English Camp” ณ โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
2553
วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม TELL ME MORE ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เกียรติบัตร
2554
วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะวิชาการสู่การทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) ณ โรงเรียนบ้านคำเจริญ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
2554
วิทยากรอบรมโครงการ “สัมมนารูปแบบงานสโมสรนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา” ณ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
2554
วิทยากรโครงการ “จิตตปัญญาศึกษา สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ จ.อุบลราชธานี
2554
วิทยากรค่าย “English for You” ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2555
วิทยากรอบรมโครงการ “ฉันรักเป็น” ณ โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
2555
วิทยากรค่ายผู้นำรุ่นจิ๋ว “Young Leader” ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
2556
วิทยากรค่าย “English Camp” ณ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ประวัติด้านการทำงาน

 • ปี พ.ศ. 2555 – 2556 : ครูเอกชน ที่โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ปีการศึกษา 2555-2556 – ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1)
 • รับราชการครู (เริ่มรับราชการครูเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557)
 • ปี พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน : ครูผู้ช่วย (ตำแหน่งเลขที่ 13963) ที่โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ถนนลาดพร้าว 101  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
Advertisements

4 Responses to ประวัติผู้เขียน

 1. ปัทมพร คำกระจาย says:

  ฝน ปัทมพร คำกระจาย ดูข้อมูลหมดแล้ววววววววววว……………………..

  • ปัทมพร คำกระจาย says:

   ครูรัก……………….กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
   กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 2. 050505015 says:

  ว่าไงนะครูรักฝนดูประวัติหมดแล้ว

 3. Surapon says:

  วัดดีคับพี่ ผมเข้ามาอ่านประวัติพี่ ผมเป็นคนบ้านท่าหลวง(ผมรู้จักพี่ Surapon_kt@hotmail.com)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: